Duas For RamadanRamadanRamadan Duas of Sayyed Fadlallah

Dua of 18th day of Ramadan from the voice of Sayyed Fadlallah

“Allahumme nebbihnî fîhi li-berakati esharih, ve nevvir fîhi galbî bi-ziyai envarih, ve huz bi-kulli â’zâî ile’t-tibai asarih, bi-nûrike ya munevvira gulûb’il-arifîn.”

 

Back to top button