Palestine

Ismail Haniya, Mahmoud az-Zahar, Khalil al-Khayya…HAMAS leaders’ houses demolished by raving regime israel..

HalilHayye

Ismail Haniya, Mahmoud az-Zahar, Khalil al-Khayya…HAMAS leaders’ houses demolished by raving regime israel..

Back to top button